Дневен ред от 6 точки на днешната сесия на Общински съвет – Панагюрище

Днес,  29 септември, от 15:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки.

1.Приемане Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на Община Панагюрище към 31.12.2016 г.

2.Присъединяване на дейността на ОШИ “ Евгений Зумпалов“ към Театър Дом-паметник-Панагюрище към дейността на ЦПЛР-Панагюрище.

3.Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –   план за регулация /ПРЗ/ с възложител Марин Петков Арбалиев.

5.Одобряване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  парцеларен план /ПП/ с възложител БТК ЕАД.

6.Разпореждане с общинско имущество.

 6.1.Отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище за търговска дейност чрез публичен търг с явно наддаване.

6.2.Отдаване под наем на общински имот-с. Бъта, публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване

6.3.Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.727 с площ 1191 кв. м, находящ се на ул. „Михаил Савлеков“ в с. Панагюрски колонии.

6.4.Учредяване право на строеж за изграждане на 4 бр. гаражи в ПИ с идентификатор № 55302.501.3732, кв. 186 Б по плана на гр. Панагюрище

6.5.Учредяванеправонастроежвърхудопълнителнаплощотобщинскинедвижимимотзаизгражданенапристройкакъмсъществуващасграда на“Джесика Инвест“ ООД.

6.6.Отказ от изкупуване останките от масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв. 11 по плана на с. Бъта.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn