Дневен ред от 6 точки на предстоящата на 1 февруари сесия на Общински съвет – Панагюрище

На 01.02.2018г. от 14:00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки.

1. Приемане на Отчет за изпълнение на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост“ през 2017 г. Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.“

2. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 г. Доклад към проекта за бюджет за 2018 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018- 2020 година.

3. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2018 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

4. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план/ПП/  на Георги Христов Панчовски.

5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ с възложител „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД- София.

6. Разпореждане с общинско имущество

 6.1.Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.741 с площ 1117 кв.м., находящ се на ул. „Вергил Димов“ в с. Панагюрски Колонии чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

6.2. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор 55302.394.351 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ “ Друг вид земеделска земя“ в м. “ Фетенци“,чрез продажба на общинската част на имота на съсобственика Стефан Петров Юруков.

6.3.Продажба на земеделсказемя от ОПФ

6.4.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Вела Маринова Пелтекова.

6.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Делчо Стоянов Муховски

6.6.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Георги Михов Врагов.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn