Дневен ред от 7 точки на днешната сесия на Общински съвет – Панагюрище

Днес,  29-ти март, от 15.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 7 точки.

1. Приемане на План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година.

2. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година.

3. Изменение на   Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище

4. Промяна на Инвестиционната програма за 2018 година

5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Експрес Пак ООД гр. Панагюрище.

6. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Йонко Иванов Петров.

7. Разпореждане с общинско имущество.

 7.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в гр. Панагюрище

7.2.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Бъта.

7.3.Отдаване под наем на помещения във витринната част под колонадата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване.

7.4.Одобряване изкупуването на Поземлен имот с идентификатор № 55302.501.2735 с площ от 74 кв.м., находящ се на ул. “ Симеон Хаджикирилов“ № 6, собственост на Недка Димитрова Калпакова и Димитър Крайчев Крайчев.

7.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Тодор Димитров Петришки.

7.6.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Иван Тодоров Брандийски.

 

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn