Дневен ред от 7 точки на предстоящата на 22 декември сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 22.12.2022 г., от 16. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 7 точки:

  1. Одобряване  План- сметка  за необходимите разходи за услуги по събиране и транспортиране  на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване    на територията на Община Панагюрище за 2023 година.

  1. Приемане на анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в Община Панагюрище. 

  1. Промяна на Капиталовата програма на Община Панагюрище за 2022 година.

  1. Частично изменение  на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище

  1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)с възложител Даниела Шопова.

  1. Отстраняване на очевидна техническа грешка в текстовата част на Решение №500 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 31.10.2022г, Протокол № 39.

  1. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването на наследниците на Николай Георгиев Гребчев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn