Дневен ред от 8 точки и едно общо събрание на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 31.08.2023г. , от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 8 точки.

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище

 1. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за първо полугодие на 2023 година.

 1. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация (ПР) с възложител „ОПТИСТРОЙ“ ООД гр. Панагюрище

 1. Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ /План за регулация и застрояване/ с възложител Георги Йорданов

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител  „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД“ гр. Панагюрище.

 1. Одобряване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на обект: „Газопроводно отклонение – директен присъединителен газопровод от АГРС „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ до площадка „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД“.

 1. Разпореждане с общинско имущество.

8.1.Учредяване на ограничено вещно право на ползване на земеделска земя и предварително съгласие за промяна на предназначението й.

8.2.Учредяване на отстъпено право на строеж за   изграждане на пристройка -„Магазин за промишлени стоки“ към жилищна сграда, построена в УПИ I-300, кв.44, с. Поибрене,  общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

8.3. Даване съгласие да се дари в полза на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик, движима вещ – един брой фабрично нов автомобил за нуждите на РУ-Панагюрище.

8.4.Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.9506 придаващ се по Подробен устройствен план – план за регулация към УПИ II- 4937, 5141, 9506    „за ПСД“.

8.5. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XIII-182 в кв.40 по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

8.6. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.782, находящ се на ул. „Д-р Николай Немски“ в село Панагюрски колонии.

8.7. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.525, находящ се на ул. „Рад Дедев“ №9 в село Панагюрски колонии.

8.8Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на кабинет по дентална медицина на І-ви етаж в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.

8.9. Отдаване под наем на общински имот представляващ, обособена част за бар и дискотека с обща площ 102 кв.м., находяща се в сградата на Младежки дом, с. Бъта, публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.10. Изкупуване на двуетажна масивна жилищна сграда – частна собственост, построена в общински поземлен имот УПИ VIII-703, планоснимачен номер 703/седемстотин и три/ в квартал 50/петдесет/, по дворищно-регулационния план на с. Оборище, община Панагюрище.

8.11. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Стойна Стоилова Бързакова.

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на „Пазари и паркинги ” ЕООД – Панагюрище.

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Пазари и паркинги ” ЕООД – Панагюрище за 2022 година

 1. Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги ” ЕООД, за дейността на дружеството през 2022 година.

 2. Приемане годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги ” ЕООД за 2022 година.

 3. Приемане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

 4. Определяне окончателен размер на възнаграждението на управителя на „Пазари и паркинги ” ЕООД за 2022 год.

 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn