Дневен ред от 8 точки и едно общо събрание на предстоящата на 27 юли сесия на Общински съвет- Панагюрище

На 27.07.2021г. , от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 8 точки.

 1. Удостояване на инж.Лука Иванов Гарчев  със звание „Почетен гражданин на Община Панагюрище

 1. Приемане на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище.

 1. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.

 1. Даване съгласие за бракуване на рентгенова уредба за графични изследвания, собственост на ДКЦ I – Панагюрище ЕООД

 1. Приемане на политика за участие на община Панагюрище в търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние /общински търговски дружества/.

 1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2021 година. Приемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2021 година.

 1. Удължаване срока на Договор за управление на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД – Панагюрище.

 1. Разпореждане с общинско имущество.

8.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в здравна служба с. Поибрене на „АИПППДМ – Д-р Мариян ХаджиевЕООД.

8.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет   по дентална медицина в Здравна служба с. Оборище  на „АИПППДМ – Д-р Мариян ХаджиевЕООД

8.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинети на І-вия етаж в сградата на Поликлиниката на АСМП – ИП хирургичен кабинет д-р Валери Николов Монов

8.4.Отдаване под наем чрез публичен търг на помещение в сградата на  ОУ ”20-ти Април” за провеждане на  занимания  по народни танци.

8.5. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на части от спортна сграда – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006.2, находящ се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на  Сдружение „Спортен клуб Бойни спортове-Панагюрище“

8.6. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на части от спортна сграда – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006.2, находящ се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ на Сдружение „Обединен спортен клуб-Панагюрище“

8.7. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на  физкултурен салон находящ се в двора на ОУ „Васил Левски“ в с. Бъта на Сдружение „Спортен клуб Топалов“

8.8. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на физкултурен салон находящ се в двора на ОУ „Васил Левски“ в с. Бъта на Сдружение „Спортен клуб Топалов самбо“.

8.9.Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка с площ 3 кв.м. към апартамент с идентификатор №59375.501.614.1.2, находящ се в сграда построена в общински поземлен имот в село Панагюрски колонии.

8.10.Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище

8.11. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.589 с площ 1003 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии.

8.12. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище

След изчерпване на дневния ред ще започне общото събрание на „Водоснабдяване и канализация -П“ ЕООД.

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД – Панагюрище за 2020 година

 1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2020 година.

 2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2020 година и доклада на регистрирания одитор.

 1. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на дружеството през 2020 година.

 2. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2021 година.

 3. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2020 г.

 4. Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К – П“ ЕООД за 2021 г.

 5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn