Дневен ред от 9 точки и две общи събрания на днешната сесия на Общински съвет- Панагюрище

Днес, 28.09. 2022 г. от 16 .00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 9 точки.

  1. Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Панагюрище за 2021 година.

 

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Панагюрище.

  1.  Промяна на броя на потребителите на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“, град Панагюрище.

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на капиталовата програма.

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на капиталовата програма /Кметство с. Оборище/.

  1. Актуализация на бюджета за 2022 година на Община Панагюрище. Увеличаване на капитала на „Оборище“ ЕООД, гр. Панагюрище чрез записване на дялове.

  1. Утвърждаване на нови размери на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно ПМС № 229/27.05.2022 година.

  1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложител Стоян Викторов Барев. 

  1. Разпореждане с общинско имущество

9.1. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение, находящо се на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище.

9.2. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

9.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на    Нено Нешов Чакъров. 

9.4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Никола Луков Караилев. 

След изчерпването на дневния ред ще започнат общите събрания на Диагностично -консултативен център I-Панагюрище“ ЕООД и „Пазари и паркинги“ ЕООД.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn