Дневен ред от 9 точки на днешната сесия на Общински съвет – Панагюрище

Днес, 21 -ви ноември, от 15:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 9 точки.

1. Приемане нова Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище.

2. Предложение за отмяна на  чл. 18, ал. 1,т. 8 и чл. 44 г от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище и т. 28 в частта „депозит“  от списъка с видовете услуги и цени за тях към нея, приета с Решение № 660/26.02.2003 г. на ОбС ,гр. Панагюрище.

3. Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с нормите на чл. 302-305 от Закона за предучилищно и училищно образование.

4. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Панагюрище.

5. Приемане размера на Такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2018 година и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2018 година.

6. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение и допълнение на Инвестиционната програма.

7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –  парцеларен план  /ПП/ с възложител Марин Петков Арбалиев.

8. Промяна на Решение № 418/29.09.2017 г. на ОбС.

9. Отпускане на персонална пенсия на Цветелина Василева Цвяткова.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn