Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга” търси социален работник

Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, обявява място за социален работник /в работоспособна възраст /,  на 8 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование: социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;

Компютърна грамотност;

Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

Писмено заявление за кандидатстване;

Автобиография/ СV/ по образец;

Диплом за завършено образование;

Копие от трудова книжка;

Мотивационно писмо.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДВХУ”Дъга”, в срок до 19.08.2016 г., до16.00 ч.

Подборът протича в два етапа:

Разглеждане на представените документи;

Интервю в 3 дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0888703114; 0357/62183

Email: dcdu.daga@mail.bg

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn