Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Панагюрище търси социален асистент, трудотерапевт и хигиенист

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности

за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” код по НКПД  53221003  – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Оказва цялостна подкрепа на потребителите при хранене, самообслужване и придвижване. Извършва тоалет на потребителите при необходимост. Работи в екип с останалите служител за задоволяване потребностите на потребителите, заложени в индивидуалния план на подкрепа.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества – лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

 

за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД 53291008 – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Провежда функционална и занимателна трудотерапия. Води клубове по интереси и разработва Програмите за тях. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование – висшето образование е предимство за длъжността;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества – лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

 

за длъжността „ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ” код по НКПД 91120004 – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Извършва цялостно почистване и дезинфекция на помещенията в сградата, вътрешен и външен двор и тротоар. Работи в екип със социален асистент и специалистите в Дневния център.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества – лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 24.11.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

 • Подборът на кандидатите се осъществява, съгласно Процедура за подбор на служителите в ДЦПЛУ, гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Нина Калоянова

управител на ДЦПЛУ, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcplu_pan@abv.bg

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn