Днес местните старейшини ще заседават

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе днес 25 април, от 14:00 часа. Ето и предварителния дневен ред:

1.Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище и Плана за развитие на социалните услуги за 2016 година.
2.Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за дейностите на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2016 година.
3.Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2016 година и Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година
4. Разпореждане с общинско имущество:
4.1. Отказ от изкупуване на 6-етажна масивна сграда с идентификатор № 55302.501.4355.1 и две долепени  към нея сгради с идентификатори  съответно № 55302.501.4355.81 и № 55302.501.4355.82, находящи се на ул. “ Димитър Коклев“, кв. 229 по плана на гр. Панагюрище.
4.2.Отказ от изкупуване на реално обособена част от масивна сграда със застроена площ от 1442 кв.м., находяща се в УПИ III- “ за Поща“  в кв. 90 по плана на гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“.
4.3. Предложение за отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин гр.Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.
4.4. Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землищата на гр. Панагюрище и с. Бъта, Община Панагюрище.
4.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Марин Ганчов Гарчев.
4.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Лазар Николов Топалов.
4.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Никола Иванов Михов.
4.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Петър Златанов Дураков.
4.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Патьов Кацаров.
Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn