Днес Общинският съвет в Панагюрище ще заседава

Редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище ще се проведе днес, 30 ноември, от 16 часа.  На дневен ред са следните ррешения:

  1. Кандидатстване с проектно предложение „Обществена трапезария в Община Панагюрище“ по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.
  2. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година. Изменение и допълнение на капиталовата програма.
  3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.
  5. Предварително съгласие за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.
  6. Разпореждане с общинско имущество.

 6.1.Отреждане и благоустрояване на част от ул. „Кръстьо Гешанов“ за площадно пространство в гр. Панагюрище, Община Панагюрище и именуването му.
6.2. Продажба на Поземлен имот  с идентификатор 55302.528.44 с площ 569 кв.м,  Трайно предназначение на територията:Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Девета категория, находящ се местноста  Търнов дол/Дойчов рът  по КК и КР на гр. Панагюрище.
6.3. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на земеделски имоти (ниви) от общинския поземлен фонд.
6.3. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на земеделски имоти (ниви) от общинския поземлен фонд.
6.4. Отдаване под аренда на земеделска земя – частна общинска собственост в землищата на град  Панагюрище, с. Левски и с. Поибрене, Община Панагюрище.
6.5. Отдаване под наем на кабинет по дентална медицина на втория етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника гр. Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
6.6. Предоставяне на имоти – полски пътища, собственост на Община Панагюрище, попадащи в масиви за ползване по реда на чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 – 2021 г.
6.7. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Панчо Лулчов Панчовски.
6.8. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Петра Ненова Дуракова.
6.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Иванов Дудеков.
6.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Димитър Ангелов Галчев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn