Днес Общински съвет-Панагюрище се събира на вероятно последно за настоящия мандат заседание

Общински съвет-Панагюрище се събира на вероятно последно за настоящия мандат заседание. То ще се проведе днес, 9 септември от 14 часа при следния дневен ред:

  1. Приемане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.
  1. Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Панагюрище за периода от 01.01.2018г.-31.12.2018 г.
  1. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 31.01.2019 година – 31.08.2019 година.
  1. Приемане Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2019 година.
  1. Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Панагюрище-2019 г.
  1. Прeдложение за изменение на Договор за концесия № 434/22.08.2016 година.

Одобряване Допълнително споразумение към „Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг – публична общинска собственост на Община Панагюрище.

  1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 – 2024 година, приемане на  правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за проверка на документите на кандидатите  за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище.
  1. Предварително съгласие за преминаване през имоти- общинска собственост във връзка с проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.
  1. Разпореждане с общинско имущество:

9.1.Продажба на поземлен имот с идентификатор55302,394,130, Трайно предназначение на територията: Земеделска, находящ се в м.“ Фетенци“.

9.2.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост в землището на гр. Панагюрище.

9.3. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

9.4. Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на помещение за продажба на закуски в основната сграда на СУ “ Нешо Бончев“ гр. Панагюрище.

9.5. Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на помещение за книжарница в основната сграда на СУ “ Нешо Бончев“ гр. Панагюрище.

9.6. Отдаване под наем на помещение в „Джунова къща“ към Исторически музей- Панагюрище, публична общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.

9.7. Отдаване под наем на общински терен в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

9.8. Отдаване под наем на  част от общински имот, частна собственост   чрез публичен търг с явно наддаване.

9.9. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на кабинет по дентална медицина в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.

9.10. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на лекарски кабинет  в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.

9.11. Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. “ Бялата кал“ – имот № 55302.73.1 по КККР на гр. Панагюрище с площ 47.529 дка, вид собственост: Публична общинска, вид територия: територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Язовир, местност  „Бялата кал“на Сдружение на ловците и риболовците СЛРД “ Глиган“ -гр. Панагюрище, за осъществяване на обществено полезна дейност.

9.12. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ” Св. Св. Кирил и Методий-1912″., с. Оборище

9.13. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Христо Ботев-1927 с. Левски.

9.14. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Искра-1872“ , с. Попинци.

9.15. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Ванчо Пашов-1884“ , с. Поибрене.

9.16. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Васил Левски -1925“ , с. Елшица.

9.17.Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ Пробуда -1872″ , с. Баня.

9.18. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Тодор Марков Оряшков.

9.19. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Михо Иванов Михов.

9.20. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Спас Андонов Чардаков.

9.21. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Димитър Захариев Дураков.

9.22. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Никола Иванов Калайджиев.

9.23.  Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Андрея Иванов Мулешков.

Заседанието ще бъде излъчвано на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn