Днес Общински съвет-Панагюрище ще заседава

Днес, 27 октомври, от 16 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище при следния дневен ред:

Упълномощаване кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище е точка първа в дневния ред.
Преобразуване на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие и определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище е второто решение, което ще вземат местните парламентаристи.
Точка трета касае отпускане на персонална пенсия. Съветниците ще гласуват още приемането на  годишен план за паша за мери, пасища и ливади – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2016-2017 година, както и даването на съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии през 2016 година.
Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище  е друго решение, което ще гласува Общинският съвет.Последната точка е свързана с разпореждането на общинско имущество и включва няколко подточки:

Промяна на договор за наем с ЕТ „Данна-Йорданка Найденова“ и обособяване на търговска площ.

Учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в кв. 145, 186 Б и 243 по плана на гр. Панагюрище;

Отдаване под наем на обособена част от “ Старата пожарна“, гр. Панагюрище, ул. ‘“Георги Бозаджиев“ № 4 чрез публичен търг с явно наддаване.

Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стамат Петров Вулев.

Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Васил Ненчов Караатанасов.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn