Днес приемат бюджета на Община Панагюрище за 2017г.

Днес, 31 януари, от 14:00 часа ще се проведе първото за 2017 година заседание на Общински съвет-Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 6 точки.

1.Приемане на Отчет за изпълнение на “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.“ и  „ Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.“

2.Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2017 г. на детските заведения,  Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище  и читалищата на територията на община Панагюрище.

3.Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2017 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

4.Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г., Доклад към проекта за бюджет за 2017 г.,индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017- 2019 година.

5.Приемане  Отчет за работата на Общински съвет –Панагюрище за второ полугодие на 2016 г. и План за работата на Общински съвет –Панагюрище  за първо  полугодие на 2017 г.

6.Разпореждане с общинско имущество.

 6.1.Издаване на запис на Заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ ‘Земеделие’ –Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 ‘ Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите  местно развитие’, на мярка 19 ‘Водено от общностите  местно развитие’ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

 6.2.Безвъзмездно предоставяне на имот –държавна собственост под управлението на Министерство на земеделието и храните в собственост на Община Панагюрище, а именно: Поземлен имот с идентификатор 55302.78.520 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Панагюрище, с площ 7 092 кв. м., вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Гробищен парк, м. Груйново блато по КК иКР на гр. Панагюрище.

6.3 Дарение на обект : „Строителство на новоизградена пътна инфраструктура в с. Панагюрски колонии“

6.4.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Кирил Нейков Чардаков.

Заседанието на Общински съвет – Панагюрище ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn