Гласуват програми, приемат отчети, избират управител, разпореждат се с общинско имущество

Днес от 14:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки.
1.Упълномощаване  на  Кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства  на Общото събрание на „Спорт Инвест“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.
2.Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2016 г.
3.Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта на Община Панагюрище за 2016 г.
4.Приемане на Общински план за младежта на Община Панагюрище за 2017 г.
5.Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни за 2016 г.
6.Приемане на актуализация на Програмата за управление на  качеството на атмосферния въздух -2015-2019 г. и План за действие към актуализацията на Програмата за управление на  качеството на атмосферния въздух -2015-2019 г.
7.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година
8.Избор на управител на „ Пазари и паркинги“ ЕООД гр. Панагюрище
9.Избор на общински съветник за председателстващ Общински съвет –Панагюрище, съгласно чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
10.Разпореждане с общинско имущество.
10.1.Отказ от изкупуване на втори етаж от масивна, двуетажна  жилищна сграда  с идентификатор № 55302.501.104 в гр. Панагюрище, ул. „Н. Ружеков“ № 117, собственост на Никола Димитров Караджов
10.2.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ X-534, кв.9 по плана на с.Баня, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика ‘Страж-М’ ООД.
10.3. Сключване на нов договор за безвъзмездно управление по чл. 12, ал. 3 от ЗОС на помещения в сградата на поликлиниката за нуждите на ЦСМП – филиал Панагюрище
10.4. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска земя в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда на ФСМП-Панагюрище
10.5. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ самостоятелен търговски обект – аптека/ в административната сграда на кметството/ в с. Баня, собственост на“ Уникредит Булбанк“ АД.
10.6. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4834 с площ 257 кв. м., находящ се на ул. ‘ Поп Марко’ в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване на цена 3855 лв. без ДДС.
10.7. Продажба на общинска част от УПИ-XIX, кв. 49 по плана на с. Баня на Здравка Димитрова Здравкова
10.8. Отдаване под наем на кафе-сладкарница, находяща се в сградата на Народно читалище ‘ Н. Й. Вапцаров-1927’ с. Бъта, чрез публичен търг с явно наддаване
10.9.Отдаване под наем на общински терен с площ от 20 кв. м. в с. Бъта чрез публичен търг
10.10. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет № 15 и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ‘ Д-р Лонг’ гр. Панагюрище
10.11. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на 2 бр. медицински кабинети и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ‘ Д-р Лонг’ гр. Панагюрище
10.12.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на  медицински кабинет № 6 и припадащите се общи части към него от I-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. ‘ Д-р Лонг’ гр. Панагюрище
10.13.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Ненчо Симеонов Дураков.
Заседанието на Общински съвет – Панагюрище ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn