Съобщение от ТП на НОИ за осигурителите и самоосигуряващите се лица от общините Панагюрище и Стрелча

Териториалното поделение на НОИ-Пазарджик уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица от общините Панагюрище и Стрелча, че регистрацията на упълномощените лица във връзка с подаване на документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за майчинство по електронен път ще се извършва от 1 декември 2015 година в приемната на ТП на НОИ-Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” 15 А.
Във връзка с приема на документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО от 1 януари 2016 година по електронен път, всички осигурителите и самоосигуряващите се лица след 1 декември 2015 година следва да се регистрират чрез уеб-приложение в сайта на НОИ. След регистрацията осигурителят или упълномощеното от него лице следва да представи на хартиен носител в приемната на ТП на НОИ-Пазарджик подписано и подпечатено от упълномощителя заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице /Приложение №13 към чл. 19, ал. 1 от НПОПДОО/
От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.
Документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn