ДЦДМУ „Дъга“, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите „Рехабилитатор“, „Психолог” и „Социален работник“

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:

за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: работа с деца и младежи с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ДЦДМУ „Дъга“- индивидуална и групова рехабилитация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен – „бакалавър“ –

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – индивидуална и групова работа.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен – „бакалавър“ –

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя Плановете за подкрепа/грижа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен – „бакалавър“ –

специалност: „Социални дейности“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ и   „Психология” .

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 26.07.2021 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);

Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn