ДЦДМУ „Дъга“, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжността „Психолог”

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следната длъжност:

„ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен „бакалавър“ –

специалност: „Психология” ;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества – лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 24.06.2022 г. (петък) включително,  до 15:30 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя)

 

Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn