ДЦПЛУ„Св. Св. Козма и Дамян, град Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите „Психолог” , „Социален работник” и „Медицинска сестра”

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

1.„Психолог” на 4 часов работен ден на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

2.„Социален работник” на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т. 3 от КТ (за определен срок, до завръщане на титуляра).

3.„Медицинска сестра” на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

І. Изисквания

1 . Психолог, код по НКПД  26346001 (на 4 часов работен ден) – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър,

специалност –  „Психология”.

– Професионален опит по специалността се счита за предимство.

– Много добри комуникационни и организационни умения.

– Адаптивност и умения за работа в мултидисциплинарен екип.

– Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

– Компютърна грамотност – Microsoft Word ; Internet.

– Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с  увреждания – ЗСП и ППЗСП.

– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

– Да няма дисциплинарни наказания.

 

  1. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, хуманитарни науки.

– Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с увреждания – ЗСП и ППЗСП.

– Професионален опит по специалността се счита за предимство.

– Организационни умения.

– Компютърна грамотност – Microsoft Word ; Internet.

– Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

– Да няма дисциплинарни наказания.

– Опит при работа с  лица с увреждания се счита за предимство.

– Допълнителни квалификации се считат за предимство.

 

  1. Медицинска сестра, код по НКПД  22216001 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

– Образование – висше; завършена образователна степен с професионална квалификация  „Медицинска сестра”.

– Професионален опит се счита за предимство.

– Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

– Да няма дисциплинарни наказания.

– Компютърна грамотност – Microsoft Word ; Internet.

 

ІІ . Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 

Писмено заявление за участие (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище.

Автобиография.

Мотивационно писмо.

Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни  квалификации.

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

ІІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

  1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените по т. ІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

  1. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32, всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на   копираните  документи за сверяване от директора на ДЦПЛУ.

 

Краен срок за подаване на документите  –  до 17.00 часа на 08.03.2019 г., включително.

 

Длъжностните характеристики са на разположение в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян “ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Нина Калоянова – директор ДЦПЛУ

Телефон: 0887 954409 /0357 90 219

Eлектронна поща:  dcvhu_pan@abv.bg

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn