Единодушно приеха бюджета на община Панагюрище за 2020г.

С пълно единодушие Общинският съвет в Панагюрище прие бюджета на община Панагюрище за 2020 година, с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“  на провелото се днес, 13 февруари редовно заседание на местния парламент. В обсъждането и гласуването на бюджета не участва общинският съветник Пламен Търкаланов, той си направи самоотвод,  след като декларира конфликт на интереси, тъй като е член на управителния съвет на ФК”Оборище” и  настоятелството на НЧ”Виделина-1865”, гр. Панагюрище.

Финансовата рамка на рекордно високия бюджет  за община Панагюрище в размер на 24 362 834 лева или с над милион и 338 хиляди повече от миналогодишния , бе представен в цифри от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в местната администрация Цветана Якова.

За държавни дейности са планирани 12 300 328 лева, за местни дейности – 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Председателите на постоянните комисии в градския парламент обобщиха становищата по бюджета на ресорните шест комисии.

„Бюджетът е изпълним, гарантира финансовата сигурност, стабилност и независимост на община Панагюрище”, акцентира председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика Христо Шиндаров.

Че всички сфери, по които работи постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт са напълно гарантирани и обезпечени финансово и организационно, заяви и нейният председател Томи Наплатанов. 

Председателят на комисия по териториално и селищно устройство Радка Кроснарова подчерта, че тази година продължават реализациите на проектите по ОП „Региони в растеж”. „Няколко публични сгради ще бъдат обновени и ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Вярвам, че Общината ще успее да надгради бюджета.“

С оглед на голямата обществена значимост на този документ и начина на разпределение на средствата, кратко резюме представи и председателят на комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство Цветанка Богоева. Тя сподели за заложени подобрения в дейността на туризма, мероприятия и средства за подобряване дейността на ОП Чистота, както и  разширяване на съществуващата инфраструктура за третиране на отпадъците.

Председателите на комисиите „Здравеопазване, социална и етническа политика” и „Местно самоуправление и законност“ Делчо Радулов  и Петър Мулешков също изразиха положителни становища около дебатите по време на обсъжданията в комисии и приемането на бюджета на общината.

Приоритетите на общинското ръководство през 2020 година са насочени към:

Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на община Панагюрище.

Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с деца на улицата – нова социална услуга.

Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфрастуктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.

Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината.

Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност – обзавеждане и оборудване на общинска сграда за домашен социален патронаж и детска млечна кухня,осигуряване на лична помощ за хората с увреждания, с цел подкрепа за независим живот, увеличаване на средствата за насърчаване на раждаемостта, реализиране на годишна програма за профилактика на здравето за всички ученици 5 – 7 клас в общинските училища.

Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, подобряване на условията за отдих на ученическия лагер, дофинансиране на маломерните паралелки.

Дофинансиране и подкрепа на културните институции.Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център със развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани информационни системи.

Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих за всички и финансиране на спортните клубове.

Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище.

 

Темата по приемането на общинския бюджет и коментарите в зала ще продължи на страниците на вестник „Оборище“ в предстоящия брой. Очаквайте и разширен репортаж по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn