Днес Общински съвет-Панагюрище ще заседава

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе днес от 14 часа. Заседанието ще бъде излъчвано на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

Дневният ред включва четири точки, както и провеждането на две Общи събрания на общински търговски дружества:

  1. Присъждане наградите „Учител на годината”, ”Творец на Панагюрище”, „Принос на учителя към бъдещето на България”,  ” Принос в областта на културата към бъдещето на България“ и „Златен ритон“.
  2. Кандидатстване с проектно предложение „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ‘Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие’, Приоритетна ос 1: ‘Устойчиво и интегрирано градско развитие’ по Оперативна програма ‘Региони в растеж’ 2014-2020г.
  3. Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ‘Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие’, Приоритетна ос 1: ‘Устойчиво и интегрирано градско развитие’ по Оперативна програма ‘Региони в растеж’ 2014-2020г.
  4. Разпореждане с общинско имущество:

4.1. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ №9 за нуждите на ХК ‘ПТГ’ .

4.2. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ №9 за нуждите на СК’Бойни спортове’ .

4.3. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ №9 за нуждите на КЛА’Борис Мулешков’.

4.4. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ №9 за нуждите на ХК’Панагюрище’ .

4.5. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имот – общинска собственост с идентификатор №55302.501.5006, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ №9 за нуждите на КЛА’Оборище’.

4.6. Отдаване под наем на бар-бюфет, находящ се в централната чакалня на Градска минерална баня – гр.Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване.

4.7. Отдаване под наем на търговски площи в търговската част на Градски универсален магазин – гр.Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване.

4.8. Отдаване под наем на общински имот, публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване в м.Ушите, землище гр.Панагюрище.

4.9.Даване разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: „Стопански двор за ферма за отглеждане на месодайни животни“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55302.47.331 – земеделска земя в местността “Мулейска могила” – землище на гр. Панагюище, Община Панагюрище.

4.10. Отдаване под наем на водоеми – публична общинска собственост в землището на с.Елшица, община Панагюрище.

4.11. Продажба на земеделска земя от Общинския поземлен фонд чрез публичен търг с явно наддаване.

След изтичане на точките от дневния ред ще се проведат Общи събрания на две от общинските търговски дружества – „ВиК-П“ ЕООД и „Оборище“ ЕООД.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn