Ето какви решения предстои да гласува Общински съвет на сесията на 14 април

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе на 14 април  от 15 часа. То ще се излъчва директно по телевизионно студио „Оборище прим“. Предварителният дневен ред включва пет точки.

1. Приемане за сведение отчет за дейността на Районно управление полиция – гр.Панагюрище за 2015 година.

2. Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД.

3. Приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2011-2015 година и Плана за развитие на социалните услуги за 2015 година.

4. Разпореждане с общинско имущество.

4.1.Даване съгласие част от УПИ III – ‘за училище’, застроената в него училищна сграда и част от сградата използвана за детска градина, находящ се в кв.25 по плана на с.Левски, да бъдат отделени в самостоятелен урегулиран поземлен имот с предназначение ‘за социални услуги’.

4.2. Даване разрешение за избаротване напроект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлен имот с №000934в местността „Над селото“, землище с Левски, община Панагюрищес възложител Никола Василев Дудов.

4.3. Даване разрешение  за  изработване  на ПУП – план за  регулация и застрояване  с обхват част от поземлен имот с идентификатор 55302.528.76, местност ‘Търнов дол’, землище гр.Панагюрище.с възложител Цвята Николова Дерменджиева.

4.4.Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 в местността “Полето” – землище на гр. Панагюрищес възложител Трифон Марков Дончев.

4.5. Даване  съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: имот №144057 находящ се в местността „Селището”, землище Оборище и имот №083087, находящ се в местността „Шибака”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Цвятко Атанасов Шопов.

4.6. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –   гр. Панагюрище имот№134063 находящ се в местността „Стайкова присоя”  по КВС на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Петко Делчов Михов.

4.7. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –   гр. Панагюрище имот №131060,  находящ се в местността „Лука/ Варника”  по КВС на  с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Върбан Стайов Лютов.

4.8. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище следните имоти:№080025,  №080026 и  №080012., находящи се в местността „Мах. Сребриново”, землище Поибрене, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални границина наследниците на  Георги Петров Блъсков.

4.9. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище следните имоти: №097056,   №083087,  №083086, №097011,  №097044,  находящи се в местността „Раеви ниви”, землище Оборище; имот №084031, находящ се в местността „Хвойнова усойна”, землище Оборище,  и имот №64011., находящ се в местността „Богородица”, землище Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването им в стари реални граници на наследниците на  Панчо Нейков Бараков.

4.10. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие –  гр. Панагюрище имот№098048,  находящ се в местността „Долева Долчина”  по КВС на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Димитър Велков Муховски.

4.11. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище имот№112021,  находящ се в местността „Върбата”  по КВС на с. Оборище, Община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на  Васил Ненчов Караатанасов.

5. Приемане на Вътрешни правила за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно ЗПУКИ към Общински съвет – град Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn