Ето какви решения предстои да гласува Общински съвет на сесията на 27 април

На 27.04.2016г.,  от14.00 часа,ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки.

1.Приемане на  Отчет   за касовото изпълнение на  бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на  Община Панагюрище към 31.12.2015 година.

2.Приемане за сведение отчет за дейността на РС“Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр.Панагюрище за 2015 година.

3.Приемане на Общински план за защита при бедствия и аварии  за 2016 година.

4.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище за 2015 година и Програма за развитие на туризма за 2016 година.

5.Приемане Отчет за дейността на читалищата от община Панагюрище за 2015 година.

6.Изменение на Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти.

7.Изменение на Наредбата за администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище.

8.Утвърждаване  цена на концесионното възнаграждение за предоставената ПСОВ.

9.Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година.

10.Разпореждане с общинско имущество.

 

10.1.Отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Калината ” – имот с идентификатор 55302.111.405 по КККР на гр. Панагюрище  -публична общинска собственост, местност „Калината”, землище Панагюрище.

10.2. Отдаване под наем  за срок от 10 години на язовир „Груево блато ”имот с идентификатор 55302.31.396 по КККР на  гр. Панагюрище ,местност „Груево блато”, землище Панагюрище.

10.4.Продажба на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

10.5. Отдаване под наем на общински терен чрез публичен търг с явно наддаване в с.Бъта.

10.6.Отдаванеподнаембезпубличентъргилипубличнооповестенконкурснакабинетподенталнамедицина в Здравна служба с.Баня. 

10.7. Отдаване под наем  чрез публичен търг с явно наддаване на кафе-сладкарница, находяща се в сградата на Театър Дом – паметник в гр.Панагюрище.

10.8.Отдаване под наем на допълнителна площ за склад към Договор за наем №319/2012 г. между Община Панагюрище и ‘Томи’ ЕООД.

10.9.Отдаване под наем на общински терен за разполагане на преместваемо съоръжение, находящ се на ул.’Хаджи Димитър’ в гр.Панагюрище,   чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.10.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Оборище на д-р Христо Найденов.

10.11.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Оборище, на д-р Николай Еничеров.

10.12.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба с.Оборище, на д-р Иван Ганчев.

10.13.Отдаване под наем на едноетажна масивна сграда в с.Поибрене, чрез публичен търг с явно наддаване.

 

10.14.Учредяване право на строеж на Теодора Добрева- Джингарова за изграждане на едноетажна жилищна сграда, находяща се в поземлен имот 55302.501.5215 в гр.Панагюрище.

Заседанието на Общински съвет – Панагюрище ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn