Ето какви решения предстои да гласува Общински съвет на сесията на 8 декември

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе на 8 декември от 14 часа. То ще се излъчва директно по телевизионно студио „Оборище прим“. Предварителният дневен ред включва осем точки.

1. Приемане на решение по дневния ред на Общото събрание на „Спорт Инвест – Панагюрище“ ООД за увеличаване капитала на дружеството с парични вноски.

2.Кандидатстване по проект BG05M9OP001-2.02“Независим живот“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

3. Избор на представители на Община Панагюрище за участие в Националното сдружение на общините в Република България.

4. Избор на представители на Община Панагюрище за участие в Сдружението на възрожденските градове в Република България.

5. Избор на представители на Община Панагюрище за участие в Асоциация на общините от южен централен район „Хебър“.

6. Избор на представител на Общински съвет – Панагюрище за участие в заседанията на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик.

7. Определяне състав на Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Панагрище.

8. Разпореждане с общинско имущество.
8.1.Даване предварително съгласие на “ОПТИКС” АД гр. София за определяне на трасета за водоснабдяване и канализация на имот с идентификатор 55302.87.717 в местността “Тесни дол” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, преминаващи през имот с идентификатор 55302.87.718 – общинска собственост и изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП).

8.2. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на „Оборище“ЕООД върху общински недвижим имот, находящ се в административната част на ГУМ, ул.“Георги Бенковски“ №1, гр.Панагюрище.
8.3. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №59375.501.1, находящ се в с.Панагюрски колонии, ул.“Тодор Юруков“, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Емануил Крумов Рачев.
8.4. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.989, находящ се в гр.Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика СД“Транс Експрес С-ие“.
8.5. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №59375.501.501, находящ се в с.Панагюрски колонии, ул.“Бунай“, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Иван Георгиев Дончев.
8.6. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в сградата на ОУ “проф.Марин Дринов“, гр.Панагюрище, за продажба на закуски.
8.7. Промяна на Решение №870/16.09.2015г. на ОбС.
8.8. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище имот № 081010 находящ се в местността „Вълчиновец“ за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Стояна Георгиева Терзийска.
8.9. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие– Панагюрище проектен имот № 55302.85.732, находящ се в местността „Братаница“ за възстановяването му в стари реални граници на наследниците на Христо Стойчев Куртов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn