Ето какви решения ще гласува Общински съвет-Панагюрище

Дневен ред от десет точки ще събере Общински съвет-Панагюрище на заседание на 24 ноември. Ето и решенията, които предстои да бъдат гласувани в зала:

  1. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на ‘ Спорт Инвест-Панагюрище’ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище.
  2. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Допълнение на поименния списък за капиталови разходи
  3. Изменение на Решение № 137/19.05.2016 г. на Общински съвет-Панагюрище за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление“ по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ , Приоритетна ос 1: “ Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма ‘ Региони в растеж’ 2014-2020 г.
  4. Приемане на Система за мониторинг, контрол и оценка на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 г.
  5. Провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Оборище“ ЕООД- Панагюрище
  6. Провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД- Панагюрище
  7. Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план/ПП/ по искане на Коста Димитров Терзиев, управител на „Астроида“ ООД, гр. Панагюрище.
  8. Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Георги Иванов Ковачев.
  9. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище
  10. Разпореждане с общинско имущество.

10.1.Дарение в полза на Община Панагюрище на поземлен имот с идентификатор № 55302.501.4693 в КККР на гр. Панагюрище, с площ от 4000 кв. м., находящ се на ул. „Кр. Гешанов“ от „Асарел -Медет“ АД.
10.2. Даване съгласие на ДКЦ I –Панагюрище ЕООД за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория.
10.3. Продажба на общински имоти- УПИ-I’ За обществена сграда’  и УПИ II’ За детска градина’, находящи се в кв. 27 по плана на с. Оборище.
10.4. Продажба на общински имоти- УПИ-I-127 „Ракиджийница“, находящ се в кв. 46,  УПИ II-127, находящ се в кв. 46 и  УПИ-XI „Фурна“, находящ се в кв. 31 по плана на с. Левски.
10.5. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVI-общ., находящ се в кв. 33 по плана на с. Елшица, ведно със застроена в имота сграда „Мелница“ с площ 60 кв. м.
10.6. Продажба на УПИ VIII- общ., с площ 529 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с. Поибрене на Недялка Веселинова Чанева и Цветан Веселинов Спасов.
10.7.  Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ I-1037, кв. 73 по плана на с. Попинци със собственика Галина Иванова Вихрогонова.
10.8.  Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Нешка Иванова Николова, с. Пан. колонии.

Заседанието е насрочено за 16 часа и ще бъде излъчвано на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn