Ето какви решения ще гласува Общинският съвет в Панагюрище на предстоящото си заседание

Общинският съвет в Панагюрище ще заседава на 20 май. Ето какъв е предварителният дневен ред:

1. Присъждане на наградите „Учител на годината“, „Творец на годината“, „Творец на Панагюрище“ за 2021 година. 

2. Освобождаване за периода от 01.06.2021 г. до 31.12.2021 г. от заплащане на такси по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма.

3.Отменяне на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище.

4. Частично изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище

5.Разпореждане с общинско имущество.

5.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет с манипулационна в сградата на Здравна служба, с. Оборище

5.2. Отстраняване на техническа грешка в Решение № 246/22.04.2021 година на Общински съвет- Панагюрище

5.2. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Предложение изх.№ РД-12-04-33/28.04.2021г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването им на наследниците на Стоянка Пенчева Хаджилукова и на наследниците на Танчо Цвятков Тропчев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn