Ето какви решения ще гласува Общински съвет-Панагюрище на предстоящото заседание

Общински съвет-Панагюрище  ще проведе заседание на 27 октомври от 16 часа при следния дневен ред:

Упълномощаване кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище е точка първа в дневния ред.
Преобразуване на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие и определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище е второто решение, което ще вземат местните парламентаристи.
Точка трета касае отпускане на персонална пенсия. Съветниците ще гласуват още приемането на  годишен план за паша за мери, пасища и ливади – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2016-2017 година, както и даването на съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии през 2016 година.
Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище  е друго решение, което ще гласува Общинският съвет. Последната точка е свързана с разпореждането на общинско имущество и включва няколко подточки:

  • Промяна на договор за наем с ЕТ „Данна-Йорданка Найденова“ и обособяване на търговска площ.
  • Учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство на гаражи в кв. 145, 186 Б и 243 по плана на гр. Панагюрище;
  • Отдаване под наем на обособена част от “ Старата пожарна“, гр. Панагюрище, ул. ‘“Георги Бозаджиев“ № 4 чрез публичен търг с явно наддаване.
  • Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стамат Петров Вулев.
  • Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Васил Ненчов Караатанасов.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn