Ето какво ще е на дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет-Панагюрище

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище ще се проведе на 28 юли от 14.00 часа  при следния дневен ред:

 1. Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0024-C01 за изпълнение на проект „ Техническа помощ за Община Панагюрище“
 2. Изменение на Решение №137/19.05.2016 г. на Общински съвет – Панагюрище за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи и улично осветление” по процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“,  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 3. Отстраняване на техническа грешка в Решение №105 от 27.04.2016г. на Общински съвет – Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
 4. Отстраняване на техническа грешка в Решение № 90 от 31.03.2016 г.на Общински съвет – Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
 5. Приемане допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 6. Утвърждаване на маломерна група в ПДГ с. Елшица, филиал на  ЦДГ“Яна „ с. Попинци,  за учебната 2016/2017 година.
 7. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на Община Панагюрище за учебната 2016/2017 година.
 8. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2016 г.
 9. Приемане Отчет за работата на Общински съвет –Панагюрище за първо полугодие на 2016 г. и План за работата на Общински съвет –Панагюрище  за второ полугодие на 2016 г.
 10. Избор на представител от Общински съвет –Панагюрище, който да представлява Община Панагюрище в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия/ОСНРБ/.
 11. Разпореждане с общинско имущество.

11.1.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Изменение на поименния списък за капиталови разходи.
11.2. Корекция на Инвестиционната програма за 2016 г. чрез преразпределение на средствата без промяна на общата рамка на бюджета на Общината за 2016 г.
11.3. Продажба на  общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, с площ 153 кв.м, заедно със застроената в него двуетажна административна сграда /бивша сграда на ХЕИ/ със застроена площ 123 кв.м, находящ се на ул. „Рад Гемеджиев” в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 55 000 лева без ДДС, определена от независим лицензиран оценител на недвижими имоти”
11.4 Учредяване  право на строеж върху общинска земя на Коста Христов Желев за изграждане на едноетажна пристройка с площ от 20 кв.м, към сграда в която той е съсобственик, представляваща къща, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3810 в гр. Панагюрище, на цена от 1000 лева, определена от оценител на имоти. ДДС не се начислява”.
11.5. Учредяване  право на строеж върху общинска земя на Кръстьо Петров Господов за изграждане на пристройка с площ от 100 кв.м, към сгради на които той е съсобственик, представляващи вилни сгради, находящи се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.731 в с.Панагюрски колонии, на цена от 5000 лева, определена от оценител на имоти. ДДС не се начислява”.
11.6. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.
11.7. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд.
11.8.Изкупуване първи етаж от двуетажна, масивна сграда, с площ от 82 кв. м., застроена върху парцел –общинска собственост-УПИ II-1041 кв. 1, по плана на гр. Панагюрище, ул. „Нистор Ружеков“ № 117, на цена от 25 000 лв.
11.9.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Иван  Бориславов Стефанов за изграждане на едноетажна пристройка с площ от 24 кв. м. към съществуваща сграда с идентификатор № 59357.501.516.1
11.10.Отстраняване на техническа грешка в Решение № 90 от 31.03.2016 г.на       Общински съвет – Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
11.11.Възлагане  управлението на рибните ресурси на язовир „Братаница”, имот №55302.462.335 с площ 50.224 дка., публична общинска собственост, местност „Братаница”, землище Панагюрище на ЛРС „Глиган” – гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” №3, ЕИК112528846, за срок от 5/ пет/ години,  за осъществяване на общественополезна дейност.
11.12.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19  от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Рада Николова Чамова.
11.13.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Дойчо Велков Наплатанов.
11.14. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Върбан Стоянов Кацарев
11.15.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Иван Георгиев Дончев.
11.16.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Христо Илиев Спасов.
11.17.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Никола Стоянов Караджов.

Oborishte.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn