Ето какъв дневен ред събира на заседание местния парламент

Общински съвет-Панагюрище ще заседава на 30 март. Ето при какъв дневен ред:

1.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година.
2.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение на инвестиционната програма.
3.Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище.
4. Приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в Община Панагюрище.
5.Изменение на  Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Панагюрище.
6.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2016 година. 7.Приемане на Годишен отчет за дейността на Районно управление гр. Панагюрище при ОДМВР Пазарджик за 2016 г. 8.Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/– план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител “ Пътища“ АД гр. Пазарджик.

9.Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/– план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител  Коста Димитров Терзиев.
10.Изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/– план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложител “  Астроида“ ООД.
11.  Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ на „Астроида“ ООД.
12.  Предварително съгласие за частично изменение на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по молба на Иван Чолаков.
13.  Разпореждане с общинско имущество.
13.1.  Учредяване на  отстъпено право на строеж върху общинска земя за строителство  на гаражи в кв. 145, кв.18б и кв. 243 по плана  на  гр. Панагюрище.
13.2. Продажба на общински имоти- УПИ-I-127 ‘ Ракиджийница’, находящ се в кв. 46,  УПИ II-127, находящ се в кв. 46 и  УПИ-XI ‘ Фурна’, находящ се в кв. 31 по плана на с. Левски.
13.3. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVI, находящ се в кв. 33 по плана на с. Елшица, ведно със застроена в имота сграда ‘Мелница’ с площ 60 кв. м.
13.4. Продажба на общински недвижими имоти-  УПИ I – ‘ За обществена сграда’ и УПИ II – ‘ За детска градина’ по плана на с. Оборище
13.5. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 59375.501.160, с площ 665 кв.м., находящ се на ул. “ Люляк“ в с. Панагюрски Колонии на Евгения Валентинова Ненчева и Михаил Николаев Павлов
13.6. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор № 55302.501.3122 с площ 369 кв.м.  находящ се ул.“ Петко Мачев “ № 18 чрез публичен търг с тайно наддаване
13.7. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор № 55302.501.2458 с площ 153 кв.м.  находящ се ул.“ Рад Гемеджиев “ № 18 /бивша сграда на ХЕИ/ чрез публичен търг с тайно наддаване.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn