Ето какво ще гласува местният парламент на първото си за 2016 година заседание

На 28 януари Общински съвет-Панагюрище ще проведе първото си заседание за 2016 година.

Ето и дневния ред:

1. Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 година; Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2016 година и Стратегия за управление на общинската собственост в община Панагюрище за 2016-2019 година.

2. Приемане Бюджета на Община Панагюрище за 2016 година, индикативен разчет на средствата и сметките от Европейския съюз за 2016 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на местните приходи и разходи.

3. Удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център I“ЕООД на д-р Мирела Ралчева Делибашева.

4. Приемане отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2015 година и приемане на Общински план за младежта за 2016 година.

5. Създаване на Обществен съвет за социално сътрудничество, съгласно чл.52 Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

6. Разпореждане с общинско имущество.
6.1. Даване предварително съгласие на „АСАРЕЛ- МЕДЕТ“АД град Панагюрище за включване на общински поземлени имоти с №№ 239, 7002, 4023, 4010, 4011, 4020 – общинска публична собственост и имоти с №№ 622, 41025, 41027, 41028, 41026, 7003, 4024, 4022, 4012, 5019 и 5016, находяще се в землището на с.Оборище, община Панагюрище, в изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за доказване на терен за разширение на обект „ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ“ „ЛЮЛЯКОВИЦА“.
6.2.Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване с обхват имоти с идентификатори 55302.64.316, 55302.64.318, 55302.427.7, 55302.427.9 и 55302.413.4 – земеделска територия в местностите „Неготта“ и „Б. път“ (Бунайски път), собственост на „Оптикс“АД, съгласно Договор за продажба рег. № 2524/12.09.2013 год. и Договор за продажба рег.№ 2355/10.12.2015 год.
6.4. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) във фаза “окончателен проект“ за подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“.
6.3. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ част от масивна двуетажна сграда (административната сграда на кметството) в с.Баня – помещения, собственост на „БТК” ЕАД.
6.4. Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот, представляващ част от масивна двуетажна сграда в с.Елшица – помещения, собственост на „БТК” ЕАД

7. Приемане План за работа на Общинския съвет – град Панагюрище за първо полугодие на 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn