Ефективно управление и разпореждане с общинската собственост – сред приоритетите на Стратегията за управлението на общинската собственост в община Панагюрище за периода 2020г.–2023г.

 Само на страниците на вестник „ОБОРИЩЕ“ тази седмица  –  Стратегията за управлението на общинската собственост в община Панагюрище за периода януари 2020 г. – декември 2023 г. и Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Панагюрище през 2020 година.

Предмет на  Стратегията са застроените и незастроени имоти – общинска собственост, в това число и жилищните имоти. Стратегическата цел е създаване на условия за ефективно управление и разпореждане с общинската собственост и оптимално използване на наличните ресурси – недвижими имоти в строителните граници на населените места, горски фонд, общински поземлен фонд за получаване на максимални собствени приходи в общинския бюджет, на която основа да се подобри социалната, техническата и екологична структура на община Панагюрище за постигане устойчив социално – икономически растеж на общината.

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Панагюрище през 2020 година отразява намеренията на Община Панагюрище за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.  Програмата съдържа прогноза за за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване; обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти и др.

СТРАТЕГИЯТА И ПРОГРАМАТА В ДЕТАЙЛИ – НА СТРАНИЦИТЕ НА ПЕЧАТНОТО НИ ИЗДАНИЕ, КОЕТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СЪС СПЕЦИАЛНА ПРИТУРКА ТАЗИ СЕДМИЦА.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn