Започна набирането на проекти за финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Започна набирането на проекти за финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания за осигуряване на адаптирани работни места за тях, както и за квалификация и преквалификация. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Крайният срок за кандидатстване на работодателите и органите по назначаване е до 17 април 2024 г.

Основната цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява натериторията на Република България.

Целевата група са работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:

  1. да е регистриран по действащото законодателство;

  2. да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

  3. общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;

  4. да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;

  5. да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на Европейската комисия.

Всеки работодател по настоящата Програма:

  • Сключва договор за финансиране с АХУ за предоставяне на средства по Програмата;

  • Разкрива работни места за срок от 36 месеца, на които наема лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като сключва и изменя трудови договори с тях;

  • Посочва обучаваща институция, която да извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата длъжност.

Отпускат се средства за следните области на действие, условно наречени компоненти.

Компонент 1 – Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Отпускат се до 20 000 лв.

Компонент 2 – Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Отпускат се до 20 000 лв.

Компонент 3 – Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. Отпускат се до 20 000 лв.

Компонент 4 – Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.Отпускат се до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане.

Неразделна част от Програмата е Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване, където подробно са разписани начина на кандидатстване, критериите на оценяване и класиране на проектните предложения, процедурата на финансиране и отчитане на получената субсидия, наблюдението и контрола на проектите.

Кандидатите могат да подават проектните си предложения за финансиране в периода от 16.02.2024 г. – 17.04.2024 г., всеки работен ден.

Подробна информация за конкурсната процедура и необходимата документация можете да намерите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания или на телефони 02/ 931 80 95 и 02/ 832 90 73, Тони Николова – гл. експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“.

Проектните предложения и изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ. Всеки кандидат е длъжен да изиска входящ номер не по-късно открайната дата за набиране на предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn