За да не бъде разпределена земята ни като бяло петно, до 31 юли се подават декларации

До края на месец юли собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година. Всеки собственик подава декларация в Общинска служба „Земеделие”. В нея посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите.

Ако пропуснете срока за подаване на декларацията и/или заявлението, то тогава е твърде вероятно имотът ви да бъде разпределен като бяло петно. За да не пустеят земеделските земи, чиито собственици не ги обработват, те се разпределят служебно за ползване между арендатори, година за година. Какви усложнения могат да настъпят в такава ситуация? Едно от тях е в случаите, когато подавате заявление за рента за наследствени земеделски земи, които се обработват като бели петна, общинската служба може да откаже да изплати частта само на един от наследниците без присъствието на останалите или пълномощно от тях.
Как земята ни да не бъде разпределена като бяло петно?
За тази цел е необходимо да се спази срокът, в който всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да подаде декларация и/или заявление в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.
В срок до 31 юли собствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В нея се декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите.
В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Следва да се има предвид, че тази декларация се отнася за следващата стопанска година (в случая 2015-2016 г.). Подава се лично, чрез пълномощник или по пощата. Ако имотът е в съсобственост, декларацията може да се подаде само от един съсобственик.
Наематели, арендатори или ползватели под друга форма на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за участие в споразумение за ползване по чл.37В ЗСПЗЗ.В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Това заявление също се подава в срок до края на юли – лично или чрез пълномощник. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn