Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа

Земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа. Това е възможно благодарение на усилията на ИА ГИТ да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

В софтуера са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено. Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ. В Указанието за предоставяне, регистриране и отчитане на този вид договори, публикувано в сайта на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови правоотношения“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891 също е отразен размерът на осигурителните вноски за 4 часа.

Промяната в КТ, с която се въведе възможността да се наемат работници по силата на еднодневни договори за половината от законоустановеното работно време, а именно 4 часа, беше обнародвана в бр. 42 на Държавен вестник от 22.05.2018 г. Във връзка с новите разпоредби предстои и промяна в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда.

Еднодневните договори бяха въведени през юли 2015 г. с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма мобилност на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и изсветляване на работната сила в земеделието. Наетите по силата на договор по чл. 114а от Кодекса на труда се осигуряват за пенсия и  не губят правата си на социално подпомагане и обезщетения за безработица. Този вид договори се прекратяват с изтичането на работния ден и работодателите нямат ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки. Анализ, поръчан от МТСП установи, че еднодневните договори изпълняват целта си за изсветляване на работната сила и за обхващане в заетост на дълготрайно безработни лица.

Системата за онлайн заявяване на образци на еднодневни трудови договори е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Тя е на разположение на земеделските стопани от февруари 2017 г. и дава възможност образците да бъдат заявявани по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Друго сериозно облекчение за земеделските стопани е възможността, веднъж попълнени, данните на наето лице да се генерират директно при всеки нов еднодневен договор, сключен със същото лице.

Според земеделски стопани софтуерът облекчава много администрирането на еднодневните договори, което се доказва и от увеличения интерес към тях. От началото на 2018 г. до момента ИА ГИТ е предоставила на регистрирани земеделски производители 71 360 образци на еднодневни трудови договори. За същия период на 2017 г. предоставените договори са 46 250 бр. или ръстът е с над 50%.

Най-много еднодневни договори се използват от земеделски стопани, които обработват лозя (заявените от тях образци от началото годината са 23 100 бр.) и розови насаждения (20 650 бр).

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn