Избират временно изпълняващи длъжността кметове на 1 октомври

Прекратяване на правомощия и избор на изпълняващи длъжността кмет на общината и кметове на кметства е първата точка от дневния ред на предстоящото на 1 октомври заседание на Общински съвет-Панагюрище.

Ето какви други решения са включени в предварителния дневен ред:

– Избор на представител от община Панагюрище за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

-Промяна в бюджета на Община Панагюрище за 2015 година. Изменение на поименния списък за капиталови разходи.

– Разпореждане с общинско имущество:

  •  Продажба на земеделска земя от Общинския поземлен фонд.
  • Даване предварително съгласие за определяне на трасе на канализация за битови и фекални отпадъчни води, преминаващи през имот, собственост на „Астроида“ООД с управител Коста Терзиев и изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/.
  • Прекратяване на съсобствеността в недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор №55302.338.25, находящ се в местността „Фетинци“, землище град Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Стоян Тодоров Иванов.
  • Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХVIII-198, находящ се в кв.11 по плана на с.Бъта, община Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.
  • Учредяване право на строеж върху общинска земя на Цветана Иванова Лазарова за изграждане на едноетажна пристройка, към сграда в която тя е съсобственик, представляваща блок №15, с.Панагюрски колонии.
  • Замяна на част от общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.9661, находящ се в кв.182 по плана на грл.Панагюрище, срещу част от съседния Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4628, собственост на Добрин Иванов Радулов.
  • Одобряване цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.721, находящ се в с.Панагюрски колонии на Тодор Тодоров Василев.

– Отчет за дейността на Общинския съвет за мандат 2011-2015 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn