Изменение в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище

Публично обсъждане на актуализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище и приоритизиран списък с обекти на интервенция към Инвестиционната програма се проведе на 9 декември в Сесийна зала в сградата на Общинска администрация.
Проектът за допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие бе представен от заместник-кмета по хуманитарни дейности Галина Матанова, експертите по проекти и обществени поръчки и експертите по социални дейности в Община Панагюрище.
В работната среща взеха участие представители на социалните услуги, Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, Общинска администрация, както и потребители на социалните услуги.
Изменение в Интегрирания план се налага във връзка с изпълнение на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Минималният праг за дейностите по него са 5% спрямо общия размер на безвъзмездното финансово подпомагате, който за Община Панагюрище е в размер на 14 963 364,92 лева. Допустимите групи дейности са подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.
Идентифицираните социални услуги в одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище не попадат в горепосочения обхват. Това обстоятелство поставя в невъзможност Общината да покрие минимума от 5% от общия финансов ресурс за групи дейности „Социална инфраструктура“ в Инвестиционната програма. kr masa
След направени анализи и проучване необходимостта от разширяване на социалните услуги, предоставяни в община Панагюрище, като приоритет от допустимите услуги е идентифицирана „Център за работа с деца на улицата“.
Чрез услугата „Център за работа с деца на улицата“ ще бъдат реализирани комплекс от дейности, насочени към осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране и подкрепа индивидуалното развитие на всяко дете; превенция от отпадане от училище на децата на улицата; училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка. В обхвата на услуга попадат още консултиране, придружаване и посредничество на детето, както и на неговите родители при осъществяването на контакти с различни институции; социална подкрепа насочена към възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства, в т.ч. за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения, както и обучение в родителски умения; предотвратяване на социалната изолация на децата; превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата.
С коментари в подкрепа на направените предложения се включиха директорите на социалните услуги, здравният медиатор на Община Панагюрище и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.
Измененият Интегрирания план за градско възстановяване и развитие предстои да бъде одобрен от Общински съвет – Панагюрище и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.
В рамките на работната среща бе представен и проект на Инвестиционна програма със следните инвестиционни приоритети:
– Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ – с 25% от общия размер на финансовия ресурс;
– Инвестиционен приоритет „Градска среда“ – с 30% от общия размер на финансовия ресурс;
– Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ – с 40% от общия размер на финансовия ресурс;
– Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ – с 5% от общия размер на финансовия ресурс.
От включилите се в публичното обсъждане, всички подкрепиха представената Инвестиционна програма, с която ще се кандидатства за одобрение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn