Изменения в Закона за местните данъци и такси

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС) на правителственото заседание на 21 октомври. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в други данъчни закони, едни от които касаят изменения в Закона за местните данъци и такси. С цел облекчаване на административната тежест отпада предвиденото в Закона изискване, за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да бъде установявано освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение, издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Обхватът на случаите, при които не се дължи данък при придобиване на моторни превозни средства, се разширява и в него се включват случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета и само в ако няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn