Изменят се редица нормативни актове в сферата на дейност на МВР

Правителството прие постановление, с което се изменят редица нормативни актове в сферата на дейност на МВР. Основната цел на промените е подзаконовата уредба да се синхронизира с последните изменения в Закона за МВР и настъпилите структурни промени в системата на ведомството.
Целта е да се облекчат собствениците и ръководителите на обекти – там, където са създадени звена по договор за осъществяване на държавен противопожарен контрол, отпада необходимостта от допълнително създаване на звена за извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност.
От Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита отпада задължението за собствениците (управителите) на хотели, общежития, социални домове, културни, спортни, търговски, транспортни, административни центрове и др. да осигуряват с индивидуални средства за защита освен работниците и служителите си и пребиваващите лица (посетителите) в обекта. Текстът противоречи на Закона за защита при бедствия.
С постановлението се правят и две промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР. Определя се размерът на предвидената в Закона за МВР такса за оценяване съответствието на продукти за пожарогасене, а именно – 225 лв. за разглеждане на документите и 125 лв. за издаване на удостоверение. С другата промяна се диференцира таксата за монтаж на табели с регистрационен номер във и извън пунктовете за регистрация и идентификация на МВР – съответно 2 лв. и 4 лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn