Изпълнени предписания установи РИОСВ при проверки на територията на община Панагюрище

През месец май експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 85 проверки в 74 обекта, от които 54 са планови и 31 извънредни в областта. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по сигнала, това показват данните от отчета за осъществената контролна дейност на инспекцията.

На територията на община Панагюрище е извършена оценка на резултатите от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, като анализът показва, че са спазени нормите за допустими емисии. Извършена е проверка на площадка с разположени „Б-Б“ кубове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита – Регионално депо Панагюрище. Не се констатираха нарушения, свързани с обезопасяване на съоръженията, както и с начина на съхранение на препаратите. Изпълнени са и предписанията за почистване на замърсени с отпадъци терени и за почистване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в речното легло и прилежащата територия на р. Мареш в гр. Панагюрище, констатитират екоинспекторите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn