Изработен е Проект за санитарно – охранителна зона на открито водохващане на река Панова

Общинска администрация – Панагюрище съобщава, че е изработен Проект за санитарно – охранителна зона /СОЗ/ на открито водохващане на река Панова за питейно – битово водоснабдяване на с.Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Лицата,чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим на пояс II (общ с пояс III), могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Панагюрище на пл. „20-ти Април“ №13, ет. 3 , стая 313 в периода от 20.03.2017 г. до 20.04.2017 г.

Проекта е изработен на основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони на около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ДВ бр.88/2000г./ .

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn