Има ли общината финансови затруднения, условията ще бъдат дефинирани в изменена и допълнена наредба

На предстоящото другата седмица заседание градският парламент ще гласува изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Панагюрище.
Целта на изменението и допълнението на наредбата е тя да бъде приведена в рамките на изискванията на националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. С изменението и допълнението й ще бъдат дефинирани условията, наличието на които показва до каква степен общината е с финансови затруднения. При общините, които ще имат необходимост от финансова помощ, кметът ще трябва да уведомява Общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да му предложи откриване на процедура за финансово оздравяване. Общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, трябва да възложи на кмета на общината както да изготви план за оздравяване, така и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи и искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Припомняме, че на 25 май т.г. Народното събрание прие окончателните промени в Закона за публичните финанси, с които се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общините и предприемането на редица мерки за постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. За да могат да изтеглят безлихвени заеми, общините ще трябва да са налице три или повече условия за финансово затруднение. Мотивът за промените на закона бе, че към края на 2015 г. повече от половината общини имат сериозни просрочени задължения. В много случаи забавените плащания са в размер на близо 90% от бюджета на съответната община.

С изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Панагюрище се предлагат изменения и допълнения, свързани с промяна в срока на представяния от кмета на общината проект на бюджет за публично обсъждане от местната общност от 30 ноември, както беше досега, на „в срок от 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година”. Увеличават се процентите от 5 на 15 за максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината. От 30 на 50 процента се увеличава максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината спрямо средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. В срок до 10 март кметът на общината трябва да извърши оценка за наличието на условия за финансови затруднения.

Сред шестте критерия за оценка дали дадена община е в затруднено положение са неспазване на фискалните правила по закон, наличие на задължения в размер на над 15% от средногодишния размер на отчетените разходи в последните 4 г., поети финансови ангажименти в размер на над 50% от отчетените разходи за същия период, отрицателно бюджетно салдо за всяка от предишните 3 г., ръст на просрочените задължения с 5% в сравнение с предходната година, събираемост на приходите от местни данъци и такси под средното за страната.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn