Инвестиционно предложение на Община Панагюрище за изграждане на тръбопровод

Община Панагюрище има инвестиционно предложение за изграждане на тръбопровод за отвеждане на отпадъчните води от дезинфекционен трап към ретензионен басейн на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище”.

С проектното предложение се предвижда изграждането на канализационен тръбопровод, свързващ дезинфекционния трап със съществуващата площадкова канализация за инфилтрат на Регионалното депо за битови отпадъци „Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча.

За целта е изготвен проект, с който се определя трасе на тръбопровода до заустването му в съществуваща канализационна шахта за инфилтрат РШ – И 8, след което генерираните отпадъчни води от дезинфекционния трап постъпват в ретензионния басейн. Съоръжението е ситуирано до главния асфалтов път, водещ към площадката за компостиране и новите клетки на депото. Реализацията на инвестиционното предложение е разделяне на потоците отпадъчни води от дъждовните с цел тяхното по-ефективно управление. Осъществяването на ИП „Изграждане на тръбопровод за отвеждане на отпадъчните води от дезинфекционен трап към ретензионен басейн на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча“ няма да доведе до промяна на капацитета на инсталациите, попадащи в условие №2 на КР, няма да доведе до промяна на технологията на депониране, промяна на използваните суровини и спомагателни материали по вид и количество. Ще се предотврати заустването на смесен поток отпадъчни и дъждовни води в сухо дере и ще останат да се заустват единствено дъждовни води от северна канавка. За реализирането и експлоатацията на настоящето предложение ще бъде използвана изцяло съществуващата инфраструктура и не е необходимо изграждане на нова и/или промяна на съществуваща инфраструктура, вкл. транспортна, ВиК, електро и комуникационна.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn