Институциите в Пазарджик обсъдиха прилагането на механизъм за съвместна работа по обхващане в образователната система на децата и учениците в областта

Областният управител Стефан Мирев и зам. областният управител Йордан Кожухаров проведоха работна среща с представители на общините и ръководители на държавни институции, на която беше обсъдено изпълнението на  РМС 373/2017г., с което Министерски съвет  създаде  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

26.07.2017 1 new

Механизмът цели да се подобри междуинституционалното взаимодействие при реализация на функциите и задълженията на всички отговорни за обхващането на децата и учениците в образователната система институции. Създаването му бе необходимо, защото по официални статистически данни на НСИ, през учебната 2015/2016 година 21170 ученици са напуснали образователната система. Основните причини за това негативно явление са свързани, както със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, така и с проблеми в образователната система.
За подобряване на координацията между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно – се прилага екипен подход. Създават се „екипи за обхват“ с основна задача идентифициране на децата и учениците в задължителна училищна и предучилищна възраст в три целеви групи – първо, деца, които не са обхванати в образователната система, второ, ученици, които са отпаднали от училище и трето, ученици в риска от отпадане от училище. Изпълнението по механизма ще се фокусира основно върху идентифицирането на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система. Спрямо останалите две групи ще се действа в съответствие с разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование. Ще бъдат създадени правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане или не могат да бъдат открити на постоянния им или настоящия им адрес. За целта усилено се работи по програмното обезпечаване на връзката между поддържаните бази данни на ГД ГРАО, системите АДМИН в образователните институции, а също така и тези на Агенцията за социално подпомагане и МВР. За всяко дете, идентифицирано и регистрирано като необхваното, отпаднало или застрашено от отпадане, ще се изготви списък с мерки за обхващане и задържане в образователната система и подкрепа за личностното му развитие.

Екипите за обхват ще действат на териториален принцип, районирано, в състав, определен със заповед на началника на РУО, включващ представители на РУО, на институциите в системата на училищното и предучилищното възпитание, общинските администрации, дирекциите „Социално подпомагане“ и районните управления на МВР.

Кметовете на 12-те общини в областта вече са подали в РУО Пазарджик районите на компетентност на територията на всяка община. Втора работна среща между институциите на областно ниво, ще се проведе в началото на м. септември, когато се очаква да бъдат изготвени списъците на децата и учениците в област Пазарджик в задължителна училищна възраст, които през предходната година не са били записани в училищата и детските градини.

За изпълнение на мерките и дейностите по Механизма е указан срок от 8 месеца – от юли 2017 до края на февруари 2018 година, като до края на август 2017 година следва да приключи, със съставяне на списъците им, идентифицирането на децата и учениците от трите целеви групи и да започне планирането и изпълнението на мерките за обхващане и задържане за всеки един конкретен случай.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn