Информацията в регистрите за пиротехническите изделията ще се съхранява за срок от 10 години

Правителството прие нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия. С нея се въвеждат европейски разпоредби без да се променят съществените изисквания към пиротехническите изделия, категоризацията и процедурите за оценяване на съответствието на изделията. Сертификатите, издадени в съответствие с отменената стара наредба, запазват действието си и няма да е необходимо да се извършва ново оценяване на съответствието на обхванатите от тях пиротехнически изделия.

Новата наредба по-ясно и пропорционално разпределя задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им на производители, вносители или дистрибутори във веригата на разпространение на пиротехнически изделия. Въведено е ново изискване производителите или вносителите да извършват изпитвания на пуснати на пазара пиротехнически изделия при обосновано искане от органите за надзор на пазара.

Задължение на всички икономически оператори е да поддържат регистри с данни за всяко лице, което им е доставило, както и за всяко лице, на което са доставили пиротехническо изделие. Информацията се съхранява за срок от 10 години от датата на доставката и се предоставя при искане наорганите за надзор на пазара. Тази информация е особено важна при идентифициране във веригата на разпространение на пиротехническите изделия, които не съответстват на изискванията и за които се изисква предприемане на съответните мерки, включително изтегляне от пазара или изземване.

Когато вносителят или дистрибуторът пускат на пазара пиротехническо изделие под свое име или със своя търговска марка, или променят вече предоставено на пазара изделие по начин, който може да повлияе на съответствието му, се считат за производител и изпълняват неговите задължения.

Въвеждат се допълнителни критерии към лицата, които кандидатстват за разрешение за оценяване на съответствието, по-специално относно изискванията за независимост и отсъствие на конфликт на интереси. Подизпълнителите и поделенията, на които се възлагат конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, следва да отговарят на същите изисквания, на които отговарят органите за оценяване на съответствието.

Правителственото постановление влиза в сила от 1 юли 2015 г. Разпоредбите относно задълженията на производителя или на вносителя и на нотифицирания орган да водят регистри на регистрационните номера на пиротехническите изделия и данните, които идентифицират изделията, влизат в сила от 17 октомври 2016 г.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn