Информация за срочната служба в доброволния резерв

Изпълнението на срочната служба в доброволния резерв ще започне на 07.09.2022 г.

Желаещите могат да кандидатстват по постоянен адрес, като подадат документи във Военно окръжие II степен – Пазарджик, а преди това да се консултират в офисите за военен отчет в Община Панагюрище и Община Стрелча, до 06.07.2022 година.

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. Тя включва последователно преминаване на следните етапи:

 • начална военна подготовка;
 • специална военна подготовка;
 • изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

ПРАВА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ

Правоотношението по изпълнение на срочната служба в доброволния резерв възниква въз основа на договор, който се сключва с министъра на отбраната или с оправомощени от него длъжностни лица.

За времето на изпълнение на срочната служба резервистите:

· са със статус на военнослужещи;

· получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание;

· имат осигурено настаняване;

· имат право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването;

· са защитени от прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение (то може да бъде прекратено от страна на работодателя/органа по назначаването само при закриване на предприятието или администрацията);

· имат право на платен отпуск в размер 8 работни дни или на парично обезщетение в случай, че отпускът не е използван.

ПРЕДИМСТВА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс, в случай, че отговарят на изискванията на длъжността.

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА

В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:

– да имат завършено най-малко основно образование;

– да са годни за служба в доброволния резерв;

– да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

– да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв трябва да представят във военното окръжие следните документи (по образец):

 • заявление за кандидатстване за срочна служба в доброволния резерв;

 • автобиография;

 • копия от документи за придобити образование (диплома) и квалификация;

 • декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения;

 • декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 • декларация за наличие на друго гражданство освен българско;

 • съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

 • удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019 г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба);

 • свидетелство за съдимост за служба в доброволния резерв;

 • лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар;

 • документи от психодиспансер (център за психично здраве) по местоживеене, удостоверяващи психичното здраве;

 • При подаване на заявлението, кандидатите да предоставят данни за размери на камуфлирано облекло, обувки и шапка (по образец предоставен от военните окръжия).

 • други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn