Искане за учредяване на вещни права върху имоти общинска собственост във връзка с изграждането на яз.“Луда Яна“ е постъпило от МРРБ

Искане за учредяване на вещни права върху имоти общинска собственост във връзка с одобрен Подробен устройствен план-парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона, подобект на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води, е постъпило в местната администрация от зам.-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

„С оглед своевременно издаване разрешение за строеж и законосъобразно изпълнение на строителните и монтажните работи на обекта, моля да предложите на Общински съвет-Панагюрище да да даде съгласие за безсрочно и безвъзмездно учредяване на сервитут и право на строеж за шахти върху имоти, общинска собственост, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Безвъзмездното учредяване на вещни права в полза на МРРБ ще спести най-малко 3 месеца за възлагане на оценки на общинските имоти. Следва също да се има предвид, че язовир „Луда Яна“ се изгражда основно в интерес на жителите на община Панагюрище с цел да се подобри качеството на подаваната вода“, се казва още в писмото.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn