Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „БИБЛИОТЕКАР”

Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „БИБЛИОТЕКАР” в Исторически музей – Панагюрище на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца,
16. 02. 2021 г.
1. Кратко описание на длъжността:
• Използва различни стилове на общуване, съобразени с потребителите на библиотечни услуги.
• Умее да води събеседване с потребителя – да провежда справочно интервю.
• Създава и организира електронни ресурси.
• Познава видовете функционални библиотечни мрежи и техните характеристики.
• Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното и библиотечното дело.
2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
• Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; направление „Обществени комуникации и информационни науки“.
• Компютърна грамотност – да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet.
3. Изисквания, носещи предимства:
• Професионален опит по специалността;
• свободно владеене на чужд език (английски или друг език);
4. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип,
инициативност, комуникативност, адаптивност и др.
5. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс, в което се описват всички приложени документи;
• Професионална автобиография (CV);
• Документ за самоличност (копие)
• Диплом за завършено висше образование/образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
• Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
• Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).
6. Начин на провеждане на конкурса:
• Събеседване с кандидатите.
Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване на посочените от тях данни за контакт.
Документите сe подават лично в Исторически музей – Панагюрище от 9.00 –17:00 ч. до 18 март включително.
За допълнителна информация: тел.: +359 357/62012; + 359 884946 587.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn