Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК”

Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей – Панагюрище на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца,
16. 02. 2021 г.
1. Кратко описание на длъжността:
• Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.
• Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея.
• Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
• Извършва първична обработка на материали и документи.
• Организира и урежда временни и постоянни музейни експозиции.
• Изнася беседи в музейните експозиции.
• Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство.
2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
• Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; направление „история и археология“ и други, свързани с опазването на културно-историческото наследство.
• Компютърна грамотност – да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet.
3. Изисквания, носещи предимства:
• Професионален опит по специалността
• Научна степен/звание
• свободно владеене на чужд език (английски или друг език);
4. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип,
инициативност, комуникативност, адаптивност и др.
5. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс, в което се описват всички приложени документи;
• Професионална автобиография (CV);
• Документ за самоличност (копие)
• Диплом за завършено висше образование/образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
• Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
• Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв);
6. Начин на провеждане на конкурса:
• Събеседване с кандидатите
Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване на посочените от тях данни за контакт.
Документите сe подават лично в Исторически музей – Панагюрище от 9.00 –17:00 ч. в 30 (тридесет) дневен срок от обявлението.
За допълнителна информация: тел.: +359 357/62012; + 359 884946 587.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn