Ето какви решения ще гласува местният парламент на 18 август

На 18.08.2016 г. от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище. Ето и предварителния дневен ред:

1.Промяна в  състава на постоянните  комисии към Общински съвет-Панагюрище.
2.Актуализиране  състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Панагюрище
3.Утвърждаване на одобрена цена за нова услуга- пречистване на отпадъчни води, предоставяна от “ ВиК-П“ ЕООД-гр. Панагюрище.
4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител Йонко Иванов Петров
5.Учредяване на вещни права върху земеделска територия- общинска собственост.
6.Кандидатстване на Община Панагюрище с проектни предложения  по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г.за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7.Разпореждане с общинско имущество.
7.1.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2016 г. Изменение на инвестиционната програма.
7.2.  Продажба на общинска част от имот с площ от 46 кв.м. на съсобственика Николай Димитров Тодоринов
7.3.Продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. “Петко Мачев“ № 18 чрез публичен търг с явно  наддаване.
7.4.Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, на наследници на Георги Иванов Марински.

Oborishte.bg

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn